Klubben

Verksamhetsidé

Sanda Basketbollklubb är en ideell idrottsförening.

Föreningen skall verka för utveckling av basketbollsporten inom Jönköping kommun och med följande övergripande mål:

Att på sikt tävla om svenska mästerskapet i Svenska Basketligan dam med Wetterbygden Sparks och i Svenska Basketligan herr med Wetterbygden Stars.

Fortsätta utveckla samarbetet med Forum Basket.

Vision

Wetterbygden Basketball är grundfundamentet för elitbasket i Vätterbygden och våra medarbetare brinner av engagemang och vilja med ambitionen att konstant utveckla verksamheten och själva utvecklas.

Föreningsinfo

Personal & styrelse

Personal

General Manager

Thomas Ekström
thomas.ekstrom@wbbasket.se
0708-941106

Ledamöter

Andreas Krona (ordförande)
Thomas Ekström
Desirée Augustsson
Leif Ojensa
Linda Leidefors
Ulrika Fagerberg
Peter Andrén

Revisor

Henrik Zäther

Valberedningen

Vakant
Vakant
Vakant

Info

Bildad 1981

Föreningsnummer 5379-03

Adress Alfred Dahlinvägen 8

Postadress 561 31 Huskvarna

Telefon 0708-941106

E-post info@wbbasket.se

Hemsida http://www.wbbasket.se

Bankgiro 348-0589

Organisationsnummer 82 60 01 – 1500

Övrigt

Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Sanda Basket med hemvist i Jönköping kommun.

 

Stadgarna senast fastställda av årsmöte 2016-03-20

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

 

Sandas verksamhetsidé

Att på sikt tävla om svenska mästerskapet i Svenska Basketligan dam med Wetterbygden Sparks och i Svenska Basketligan herr med Wetterbygden Stars.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter: Basket

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:

 • Alla spelare, var och en efter sin förmåga, skall genom, råd, stöd, deltagande i träning och matchspel ges möjlighet att utvecklas maximalt inom basketen.
 • Herr- och dambasket skall utövas på lika villkor.
 • En god anda inom/mellan lagen skall skapas och vidmakthållas.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Basketbollförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom Småland-Blekinge Basketbolldistriktsförbund.. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 juli t o m 30 juni.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, bör anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för ett verksamhetsår senast vid årets slut, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift för aktuellt verksamhetsår samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar och som beslutats av styrelsen eller av den till vilken styrelsen har delegerat verksamhetsansvar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller av den till vilken styrelsen delegerat tävlingsansvar. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Det är möjligt att vara medlem utan att delta fysiskt i den idrottsliga verksamheten.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna skriftligen, t ex via e-post. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på anslagstavla tillgänglig för medlemmarna eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas enligt gängse årsmötesprinciper.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen eller ledamot av styrelsen får dock inte väljas till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 1 (ett) år;
 15. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 (två) år (växelvis udda/jämnt år);
 16. c) Högst tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 17. d) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 18. e) Två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 19. f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 20. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet, enligt samma former som för ordinarie årsmöte. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åtaganden

Valberedningen består av ordförande och minst en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast vid årsmötet presentera förslag på kandidater till samtliga val som ska förrättas av årsmötet, undantaget valberedning, minst en kandidat per befattning.

 

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av totalt minst sex ledamöter. Styrelsens ordförande utses av årsmötet medan styrelsen inom sig, bland övriga minst fem ordinarie ledamöter, utser sekreterare, kassör och eventuella övriga befattningar som styrelsen finner lämpliga. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

26 § Styrelsens åtaganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder utses ersättare av styrelsen. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt
 • kontrollera att fattade beslut har verkställts
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • föra medlemsförteckning
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke i frågor av väsentlig betydelse för föreningen, skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Policy

Wetterbygden Basketball har liksom alla andra ansvar för miljön och strävar efter att skapa medvetenhet hos föreningens medlemmar för att på så sätt minska miljöpåverkan med det som står föreningen till hands. Vi eftersträvar att minska koldioxidutsläpp samt den negativa påverkan på naturen i samband med utövandet av vår idrott genom att:

– Nyttja halv belysning i samband med träning för att minska energikostnader.

– Tvätta våra matchdräkter med miljövänligt tvättmedel.

– Uppmuntra våra medlemmar att använda oparfymerade rengöringsmedel, diskmedel och tvålar.

– Vid bortamatcher väljer vi minsta möjliga buss.

– Vi uppmuntrar våra medlemmar att gå till fots, cykla eller åka kollektivt i så väl sitt dagliga liv som till och från klubbens aktiviteter.

– Genom samarbete med Svenska Basketbollförbundet samplanera våra matcher med Sanda Wolves matcher genom att förlägga matcher mot samma klubb på samma dag så att samåkning kan ske.

– Minska användandet av papper genom att maximalt nyttja föreningens hemsida och e-post för spridande av information.

– Wetterbygden Basketballs miljöarbete ska fortlöpande utvecklas och förbättras genom en årlig revision av miljöpolicyn.

Wetterbygden Basketballs policy mot Mobbning och Droger

Wetterbygden Basketball  är en förening som till största delen drivs av ideella krafter. Föreningens mål och vision är att verka för basketbollsporten inom Jönköping kommun samt fortsatt värna om och utveckla varje spelare efter sin förmåga genom råd, stöd och deltagande. 

Wetterbygden Basketball välkomnar alla, oavsett etnicitet, ålder och kön till föreningen. Föreningen verkar för att ledare så väl som spelare tillsammans ska vara goda representanter för klubben där respekt för domare, ledare, spelare och föräldrar är en självklarhet.

Wetterbygden Basketball tar ett stort socialt ansvar i kommunen genom sitt att uppträada på plan såväl som utanför plan.

Wetterbygden Basketball har med anledning av ovanstående framarbetat ett ställningstagande och riktlinjer för föreningens medlemmar gällande doping, alkohol, tobak och narkotika. Policyn är föremål för diskussion och kontinuerlig uppföljning på styrelsens sammankomster. I samband med uppstart av varje säsong informeras spelare och föräldrar (föräldrar, i de fall spelarna inte fyllt 18 år) hur föreningens verksamhet bedrivs och dess vedertagna policy.

Alkohol och tobak är enligt svensk lagstiftning inte tillåten för personer under 18 år. För ungdomar i vår verksamhet tolereras inte nyttjande av alkohol och tobak i samband med träning, match eller annan föreningsverksamhet. Ledare och styrelsens ansvar i detta är att vara goda förebilder för ungdomarna i föreningen.

All hantering av dopingpreparat och narkotika är strikt förbjudet enligt svensk lag. Vid missbruk av detta kommer samtal med berörd person alt kontakt med föräldrar ske, därefter görs en bedömning av överträdelsens storlek. Detsamma gäller så väl spelare, ledare som styrelse. Samtliga kontrakterade spelare i föreningen har i sitt avtal samtyckt till föreningens policy. Ett uteslutande ur föreningen kan komma ifråga för så väl medlemmar som kontrakterade spelare vid överträdelse och föreningens bestämda åsikt är att Vi tar avstånd ifrån droger och mobbning. Vid uppkommen situation ska föreningen bistå med hjälp ifråga om kontaktförmedling gällande rehabilitering.

Gällande mobbning arbetar föreningen också aktivt med ett antal förebyggande åtgärder varje år genom informationsträffar om lika värden.

Wetterbygden Basketball accepterar inte under några som helst villkor förekomsten av mobbning.

Föreningen ska genom starkt ledarskap, engagemang och god kamratskap i föreningen verka mot utanförskap och för respekt, för så väl individen som gruppen. Föreningens ungdomar, ledare och föräldrar skapar tillsammans en god miljö, trygghet och förutsättningar för individens utveckling. Ledare och styrelse har lika stort ansvar beträffande motarbetandet av doping, alkohol, tobak och narkotika.