Vi har en brinnande passion för basket och människor. Vi inkluderar och välkomnar alla, oavsett kön, etnicitet och ålder. Alla i klubben står bakom och respekterar domare, ledare, spelare, föräldrar, fans, sponsorer och partners. Vi tar ett stort socialt ansvar både på och utanför plan.

Wetterbygden Basketball drivs kontinuerligt av att alla som verkar inom klubben följer våra värdeord:
ATT VARA PASSIONERADE, RESPEKTFULLA OCH INKLUDERANDE.

Alkoholpolicy

Bakgrund
Wetterbygden Basketball är en idéell klubb vars grund bygger på att ungdomar ska uppfostras till att bli duktiga idrottsmän och kvinnor, men framför allt till att bli ansvarstagande medlemmar i det svenska samhället. Merparten av det arbete som sker i klubben är ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran.

Hur ledare och äldre aktiva uppträder har därför mycket stor betydelse för de värden som påverkar bilden av klubben och samtidigt ger vägledning för barn och ungdomar över hur de ska uppträda. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam alkoholpolicy där klubbens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen här antagit nedanstående ställningstagande och riktlinjer inom området alkohol.

Ungdomar
Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka alkohol på restaurang, samt 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget. Klubben accepterar inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi trots det skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
 • vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ungdomsledare
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar. Det visar klubbens ledare genom att:

 • undvika att nyttja alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man är tillsammans med klubbens ungdomar. Måttlig mängd alkohol kan accepteras i samband med måltid för vuxna ledare, men skall undvikas om klubbens ungdomar deltar vid samma tillfälle.
 • inte komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.
 • inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ungdomsledarna gör vi på följande sätt:

 • genomför enskilt samtal.
 • erbjuder hjälp och stöttning.
 • om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från alla sina ungdomsledaruppdrag.

Coacher, domare och spelare i klubbens representationslag
Utgångspunkten är att coacher och aktiva över 18 år skall vara återhållssamma med alkohol, och speciellt i offentlig miljö. Detta eftersom de är förebilder för de yngre medlemmarna, och representerar Wetterbygden Basketball.

Om coacher eller spelare i klubbens representationslag väljer att dricka alkohol ska detta vara måttfullt, och dessutom skall man inte:

 • dricka alkohol innan tävling.
 • uppträda berusad i offentliga sammanhang.
 • komma berusad eller bakfull till träning eller annat möte.
 • dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av coacherna och spelarna i representationslagen gör vi på följande sätt:

 • genomför enskilt samtal.
 • erbjuder hjälp och stöttning.
 • om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från all tävlingsverksamhet och klubben kan säga upp kontraktet med omedelbar verkan.

Förtroendevalda i styrelsen och sektionsstyrelserna
För förtroendevalda i styrelsen gäller att alkohol ska hanteras med måttfullhet. En av de viktigaste uppgifter är att föregå med gott omdöme när man är förtroendevald i Wetterbygden Basketball. Ansvaret för att dessa gemensamma riktlinjer efterlevs åvilar samtliga som direkt och indirekt berörs av dessa. Ansvaret är således ledarnas, spelarnas men även föräldrars gemensamma ansvar. Med detta ansvar följer även en skyldighet att agera i enlighet med dessa regler.

Ansvaret för att genomföra de ovan nämnda åtgärderna för att nå efterlevnad åvilar styrelsen.

Miljöpolicy

Wetterbygden Basketball har liksom alla andra ansvar för miljön och strävar efter att skapa medvetenhet hos föreningens medlemmar för att på så sätt minska miljöpåverkan med det som står föreningen till hands. Vi eftersträvar att minska koldioxidutsläpp samt den negativa påverkan på naturen i samband med utövandet av vår idrott genom att:

 • Nyttja halv belysning i samband med träning för att minska energikostnader.
 • Tvätta våra matchdräkter med miljövänligt tvättmedel.
 • Uppmuntra våra medlemmar att använda oparfymerade rengöringsmedel, diskmedel och tvålar.
 • Vid bortamatcher väljer vi minsta möjliga buss.
 • Vi uppmuntrar våra medlemmar att gå till fots, cykla eller åka kollektivt i så väl sitt dagliga liv som till och från klubbens aktiviteter.
 • Genom samarbete med Svenska Basketbollförbundet samplanera våra matcher med Sanda Wolves matcher genom att förlägga matcher mot samma klubb på samma dag så att samåkning kan ske.
 • Minska användandet av papper genom att maximalt nyttja föreningens hemsida och e-post för spridande av information.
 • Wetterbygden Basketballs miljöarbete ska fortlöpande utvecklas och förbättras genom en årlig revision av miljöpolicyn.

Mobbning- och Drogpolicy

Wetterbygden Basketball  är en förening som till största delen drivs av ideella krafter. Föreningens mål och vision är att verka för basketbollsporten inom Jönköping kommun samt fortsatt värna om och utveckla varje spelare efter sin förmåga genom råd, stöd och deltagande.

Wetterbygden Basketball välkomnar alla, oavsett etnicitet, ålder och kön till föreningen. Föreningen verkar för att ledare så väl som spelare tillsammans ska vara goda representanter för klubben där respekt för domare, ledare, spelare och föräldrar är en självklarhet.

Wetterbygden Basketball tar ett stort socialt ansvar i kommunen genom sitt att uppträada på plan såväl som utanför plan.

Wetterbygden Basketball har med anledning av ovanstående framarbetat ett ställningstagande och riktlinjer för föreningens medlemmar gällande doping, alkohol, tobak och narkotika. Policyn är föremål för diskussion och kontinuerlig uppföljning på styrelsens sammankomster. I samband med uppstart av varje säsong informeras spelare och föräldrar (föräldrar, i de fall spelarna inte fyllt 18 år) hur föreningens verksamhet bedrivs och dess vedertagna policy.

Alkohol och tobak är enligt svensk lagstiftning inte tillåten för personer under 18 år. För ungdomar i vår verksamhet tolereras inte nyttjande av alkohol och tobak i samband med träning, match eller annan föreningsverksamhet. Ledare och styrelsens ansvar i detta är att vara goda förebilder för ungdomarna i föreningen.

All hantering av dopingpreparat och narkotika är strikt förbjudet enligt svensk lag. Vid missbruk av detta kommer samtal med berörd person alt kontakt med föräldrar ske, därefter görs en bedömning av överträdelsens storlek. Detsamma gäller så väl spelare, ledare som styrelse. Samtliga kontrakterade spelare i föreningen har i sitt avtal samtyckt till föreningens policy. Ett uteslutande ur föreningen kan komma ifråga för så väl medlemmar som kontrakterade spelare vid överträdelse och föreningens bestämda åsikt är att Vi tar avstånd ifrån droger och mobbning. Vid uppkommen situation ska föreningen bistå med hjälp ifråga om kontaktförmedling gällande rehabilitering.

Gällande mobbning arbetar föreningen också aktivt med ett antal förebyggande åtgärder varje år genom informationsträffar om lika värden.

Wetterbygden Basketball accepterar inte under några som helst villkor förekomsten av mobbning.

Föreningen ska genom starkt ledarskap, engagemang och god kamratskap i föreningen verka mot utanförskap och för respekt, för så väl individen som gruppen. Föreningens ungdomar, ledare och föräldrar skapar tillsammans en god miljö, trygghet och förutsättningar för individens utveckling. Ledare och styrelse har lika stort ansvar beträffande motarbetandet av doping, alkohol, tobak och narkotika.